Na ryby - wędkowanie

 • Rzeka Cybina:

Rzeka Cybina jest prawym dopływem rzeki Warty, do której wpada w km 240,5. Całkowita długość cieku wynosi około 41 km, natomiast powierzchnia zlewni 195,5 km2. Źródła cieku znajdują się na pograniczu gmin Kostrzyn i Nekla w miejscowościach Siedleczek i Nekielka, a rzeka przepływa przez gminy Kostrzyn, Pobiedziska, Swarzędz i miasto Poznań.Stan wody w ciągu roku zmienia się nawet o 1,5 m.

Cybina jest w odległości około 100 m od naszej agroturystyki.

 • Biskupice Lewe i Prawe:

Są to najbliższe jeziora od nas. Jak sama nazwa mówi, są to dwa jeziorka przedzielone drogą powiatową Biskupice -Paczkowo. Na jednym z nich "płytszym" znajduję sie dzika plaża. Niestety nie posiadamy szczegółowych danych tych jezior. Jeziora należą do PZW.

Odległość od agroturystyki Wigwam 600 m

>>Mapa kliknij tutaj<<

 • Jezioro Góra:

Jest to czwarte jeizoro pod względem odległości od naszej agroturystyki.

Niestety również nie jesteśmy w posiadaniu szczegółowych danych tego jeziora.

Jezioro podlega pod Gospodastwo Rybackie Bogucin.

Odległość Jeziora Góra od Agroturystyki Wigwam : około 4 km

>>Mapa kliknij tutaj<<

Jezioro Kowalskie:

Występujące gatunki ryb: lin, szczupak, węgorz, leszcz, krąp, karaś złocisty, karaś srebrzysty, karp, amur biały, płoć, wzdręga, ukleja, jazgarz, miętus i ciernik.

Powierzchnia: 200 ha

Głębokość maksymalna: 9 m

Głębokość średnia: 3,07 m

Długość: 4200 m

Szerokość: 600 m

Konfiguracja dna: silnie zróżnicowana, nieregularna, liczne wypłycenia oraz zagłębienia, szczególnie w obrębie misy byłego jeziora.

Charakter dna: bardzo zróżnicowany, od twardego na obrzeżach  zbiornika, do silnie zamulonego z osadami organicznymi przekraczającymi 1 m.

Roślinność wynurzona: nierównomierny rozwój wzdłuż linii brzegowej, do całkowicie wolnych odcinków, do miejscami szerokich pasów. Dominuje trzcina pospolita, turzyce, pałka wodna, sitowie i manna mielec.

Roślinność zanurzona: porasta prawie całe dno zbiornika tworząc rozległe podwodne łąki, reprezentowana jest przez wywłócznik, rogatek, moczarkę kanadyjską i rdestnice.

Roślinność o liściach pływających: rzęsa trójrowkowa i grążel żółty, pojedyńcze skupiska grzybienia białego.

Przeźroczystość wody: waha się od 30cm (latem) do 60 (wiosna, jesień). Woda ze stałymi zakwitami fitoplanktonu.

Opis jeziora: Jezioro Kowalskie należy do sztucznych zbiorników zaporowych utworzonych przez przegrodzenie zaporami rzeki Głównej (dopływ Warty), spiętrzającej jej wody i obejmującej istniejące naturalne jezioro o nazwie „Kowalskie”. Zapory dzielą wyraźnie zbiornik na dwie części, dolną- zapora czołowa w pobliżu osady Barcinek i górną w pobliżu Jerzykowi. Zbiornik zbudowano w latach 1978-1984 głównie dla celów rekreacyjnych oraz nawodnień rolniczych. Po stronie południowej zbiornika lokalizowane są liczne kolonie domków letniskowych przy osadach Barcinek, Biskupice i Jerzykowo. Dopływ do zbiornika i odpływ stanowi rzeka Główna, prawobrzeżny dopływ rzeki Warty.

Jezioro podlega pod Gospodastwo Rybackie Bogucin.

Odległość Jeziora Kowalskie od Agroturystyki Wigwam około 3 km

>>Mapa kliknij tutaj<<

  • Jezioro Uzarzewskie:

  • Występujące gatunki ryb: węgorz, leszcz, karp, lin, karaś złocisty, płoć, wzdręga, szczupak, okoń ukleja.

  • Powierzchnia: 11 ha

  • Głębokość maksymalna: 12,3 m

  • Głębokość średnia: 6,1 m

  • Długość: 460 m

  • Szerokość: 340m

  • Konfiguracja dna: urozmaicona, stromo opadające stoki do środka jeziora.

  • Charakter dna: dno muliste, zalegają osady denne o miąższości od 40 do 100cm.

  • Roślinność wynurzona: ciągnie się pasem przerywanym wzdłuż brzegu jeziora. Dominuje trzcina pospolita i pałka wąskolistna.
   Roślinność zanurzona: zajmuje powierzchnię dna około 1 ha z przewodnimi gatunkami rdestnicy przeszytej, rogatka i miejscami mchem wodnym.

  • Roślinność o liściach pływających: bogato rozwinięte zespoły grążela żółtego i rzęsy trójrowkowej.

  • Przeźroczystość wody: mała, w okresie letnim występują silne zakwity fitoplanktonu.

  • Opis jeziora: Jezioro ma kształt regularny, położone jest na przepływie rzeki Cybiny, która jest jednocześnie przepływem i odpływem. Bezpośrednią zlewnię od strony północno - zachodniej stanowią łąki i grunty orne oraz wieś, ok. 60% obrzeży jeziora otacza drzewostan liściasty.

   Odległość od jeziora Uzarzewskiego do Agroturystyki Wigwam około 5 km

   >>Mapa kliknj tutaj<<

   • Jezioro Stęszewskie:

   • Występujące gatunki ryb: węgorz, sandacz, szczupak, lin, karaś złocisty, leszcz, krąp, karp, płoć, wzdręga, amur biały, tołpygi, ukleja.

    Powierzchnia: 78,4 ha

    Głębokość maksymalna: 13 m

    Głębokość średnia: 4,4 m

    Długość: 2375 m

    Szerokość: 500 m

    Konfiguracja dna: z wyjątkiem wschodniej części jeziora jest bardzo regularna, część wschodnia misy jeziora  ma największe zagłębienie dna, wynoszące 13m i stoki dna są bardzo strome, punkt maksymalnej głębokości znajduje się 150 metrów od brzegu jeziora.

    Charakter dna: w pasie przybrzeżnym dno mineralne twarde, głębiej osady organiczne od 10 cm do 80 cm z przewagą osadów o miąższości 40 cm.

    Roślinność wynurzona: reprezentowana jest głównie przez trzcinę pospolitą, pałkę wąskolistną i sitowie. Występuje około 75% linii brzegowej i zajmuje powierzchnię około 15 ha.

    Roślinność wynurzona: tworzy bujne łąki podwodne i reprezentowana jest przez ramienice, rogatek, wywłócznik, mech wodny, rdestnice.

    Roślinność o liściach pływających: reprezentowana jest głównie przez grążel żółty i grzybień biały, rozwijający się szczególnie w zachodniej części jeziora.

    Przeźroczystość wody: waha się od 1m do 2,5 m okresowo w lecie występują zakwity fitoplanktonu.
    Opis jeziora: Jezioro Stęszewskie ( Kołatka ) położone jest poniżej jeziora Tuczno, jako szczytowe jezioro w paciorkowo usytuowanych jeziorach: Wrączyńskie, Jeżyńskie i Biezdruchowo. Południowy brzeg jeziora porastają lasy, natomiast brzeg północno-zachodni pola uprawne, łąki i zabudowania wsi Tuczno. Jezioro posiada dopływy okresowe, czynne z pól i lasów oraz mały dopływ w części wschodniej łączącej jezioro Kołatka z jeziorem Rączyn.

    Odległość Jeziora Stęszewskiego do Agroturystyki Wigwam około 10,5km

    >>Mapa kliknij tutaj<<

    • Jezioro Biezdruchowo:

    • Występujące gatunki ryb: węgorz, leszcz, krąp, tołpygi, amur biały, lin, płoć, wzdręga, ukleja, karaś złocisty, szczupak, okoń, ciernik, kiełb.

     Powierzchnia: 41,6 ha

     Głębokość maksymalna: 17,7 m

     Głębokość średnia: 5,7 m

     Długość: 1625 m

     Szerokość: 525 m

     Konfiguracja dna: urozmaicona, poza głęboczkiem, wyniesienie w postaci wyspy o powierzchni 0,25 ha.
     Charakter dna: dno zamulone, osady organiczne o miąższości średniej 70 cm

    • Roślinność wynurzona: występuje przerywany pas trzciny pospolitej i pałki wąskolistnej, pojedyńcze skupienia turzyc, situ jeziornego.

     Roślinność zanurzona: silnie rozwinięta w przeciwległej od miasta stronie jeziora. Dominuje wywłócznik kłosowy, rdestnica przeszyta rogatek sztywny i ramienice.

     Roślinność o liściach pływających: reprezentowana jest przez grążel żółty i rzęsę trójrowkową.

     Przeźroczystość wody: mała, w lesie nie przekracza 40cm, jesienią i wiosną wrasta do 80cm.

     Opis jeziora: Jezioro położone na przepływie rzeki Głównej. Zbiornik częściowo otacza wąski pas drzewostanu leśnego, od strony Pobiedzisk pola uprawne. Na obrzeżu jeziora, od strony miasteczka szeroka plaża.

     Odległość Jeziora Biezdruchowo od Agroturystyki Wigwam : około 10,5 km

     >>Mapa kliknij tutaj<<

     • Jezioro Lednogóra:

     • Występujące gatunki ryb: węgorz, sandacz, szczupak, okoń, lin, karaś złocisty, leszcz, krąp, płoć, wzdręga, karp, tołpyga, ukleja, kiełb, ciernik, jazgarz i pstrąg tęczowy.

      Powierzchnia: 339 ha

      Głębokość maksymalna: 15 m

      Głębokość średnia: 7,2 m

      Długość: 7300 m

      Szerokość: 825 m

      Konfiguracja dna: dno silnie zróżnicowane, przegłębienia i wyniesienia w postaci czterech wysp o łacnej powierzchni 9,4 ha.

      Charakter dna: osady denne występują w głębszych warstwach jeziora i miąższość ich waha się od 20 cm do 80 cm.

      Roślinność wynurzona: porasta około 83% linii brzegowej jeziora , przewodnim gatunkiem jest trzcina pospolita, której towarzyszy pałka wąskolistna, sitowie jeziorne i turzyce.

      Roślinność zanurzona: występuje na powierzchni około 60 ha dna do głębokości 3 m i reprezentowana jest głównie przez moczarkę kanadyjską, mech wodny, ramienice i rdestnice.

      Roślinność o liściach pływających: reprezentowana jest przez rzęsę trójrowkową i grążel żółty, z małymi partiami grzybienia białego.

      Przeźroczystość wody: waha się od 0,6 m w lecie do 2,5 m wiosną i jesienią. W okresie letnim występują zakwity fitoplanktonu.

      Opis jeziora: Jezioro stanowi typowy zbiornik rynnowy, polodowcowy silnie wydłużony w kierunku południowym. Położony jest w utworzonym w 1989 roku Legnickim Parku Krajobrazowym. Około 90% zlewni jeziora stanowią pola uprawne. Z jeziora wypływa rzeka Główna (prawobrzeżny dopływ Warty). Brzegi niskie, prawie w całości bezleśne. Jezioro słynie z wyspy zwanej Ostrów Lednicki Legnicki powierzchni 7,5 ha stanowiącej jeden z głównych ośrodków państwa Polan i będącej rezerwatem archeologicznym. Nad jeziorem znajdują się liczne wsie i ośrodki wypoczynku letniego.

      Odległość Jeziora Lednogóra od Agroturystyki Wigwam : około 17 km

      >>Mapa kliknij tutaj<<